INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BG Audyt SP. Z O.O.

1. Administrator danych

W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest BG Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków (dalej: „BG Audyt”, „My”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:
adres e-mail: biuro@bgaudyt.com

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Możemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

  1. 1. w sprawie wykonywania zamówionych usług - na podstawie zawartych umów jako strona tych umów;
  2. kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym świadczenia usług - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest bieżący kontakt z naszymi kontrahentami i ich pracownikami;
  3. kontaktowania się z Państwem celem obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem poczty elektroniczniej - na podstawie udzielonej zgody;
  4. przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną - na podstawie wyrażonej zgody;
  5. dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami bądź w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość dochodzenia swoich roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  6. przeprowadzenie rekrutacji celem wyłonienia kandydata do pracy - na podstawie wyrażonej zgody kandydata oraz obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie z wytycznymi Kodeksu pracy.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty świadczące usługi dla Administratora: outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT, organy publiczne na podstawie wymogów ustawowych.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie zamierza przekazać Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych

Informujemy, że Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń, a w przypadku udzielonej zgody do momentu jej odwołania.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania swoich danych osobowych;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
przeniesienia danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody: informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami - dane kontaktowe są podane w pkt. 4.1.

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich brak uniemożliwi realizację powyższego celu/jest wymogiem ustawowym/jest wymogiem umownych/jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację usługi.